Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Działa przy Związku jako niezależna instytucja dialogu wewnątrzorganizacyjnego, w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami lub działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

Sąd składa się z arbitrów desygnowanych przez izby rzemieślnicze spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku. Każda izba desygnuje dwóch arbitrów.

Skład Prezydium Sądu Polubownego:

Przewodniczący Sądu:

Kazimierz BISZTA – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Zastępcy Przewodniczącego:

Władysław MAZUR – Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Krzysztof PIĄTEK – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie