Statut Związku Rzemiosła Polskiego

STATUT ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO

 

(uchwalony uchwałą nr 7 Kongresu Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 1989 roku, zmieniony: uchwałą nr 8 z dnia 15 grudnia 1993 roku, uchwałą nr 8 z dnia 28 czerwca 1995 roku, uchwałą nr 9 z dnia 28 czerwca 1996 roku, uchwałą nr 8 z dnia 24 czerwca 1997 roku, uchwałą nr 7 z dnia 25 czerwca 1998 roku, uchwałą nr 10 z dnia 24 czerwca 1999 roku, uchwałą nr 12 z dnia 26 maja 2000 roku uchwałą nr 7 z dnia 14  czerwca 2002 roku, uchwałą nr 5 z dnia 7 grudnia 2004 roku, uchwałą nr 8 z dnia 31 maja 2006 roku, uchwałą nr 10 z dnia 12 czerwca 2007 roku, uchwałą nr 11 z dnia 16 czerwca 2009 roku, uchwałą nr 10 z dnia 10 czerwca 2010 roku, uchwałą nr 10 z dnia 26 czerwca 2012 roku, uchwałą nr 10 z dnia 22 czerwca 2015 roku oraz uchwałą nr 11 z dnia  21 czerwca 2017 roku).

 

 

 

WARSZAWA, czerwiec 2017 r.

 1. Nazwa, siedziba i zakres działania

 

 • 1

 

 1. Związek Rzemiosła Polskiego, zwany dalej „Związkiem”, działający w Rzeczypospolitej Polskiej jako związek izb rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości, jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
 2. Związek posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle, ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców, ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz niniejszego Statutu.
 3. Związek jest ogólnopolską społeczno-zawodową organizacją, zrzeszającą w swych strukturach rzemieślników i innych mikro i małych przedsiębiorców.
 4. Związek, będąc ogólnopolską reprezentacją rzemieślników jako pracodawców, realizuje cele i wykonuje zadania konfederacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku, o której mowa w ust. 2 oraz uczestniczy w dialogu społecznym po stronie pracodawców w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku, o której mowa tamże.
 5. Związek prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz reprezentuje interesy rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości w kraju i za granicą.
 6. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.
 7. Związek może używać swej nazwy, z uwzględnieniem postanowień ust. 1, zaś w stosunkach z zagranicą także jej odpowiedników w językach obcych, oraz wyróżniającego godła.

 

 • 2

 

 1. Podstawowym celem Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowej i kulturalnej rzemiosła oraz mikro i małej przedsiębiorczości, udzielanie im wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej, reprezentowanie interesów rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości w kraju i za granicą oraz działanie na rzecz kształtowania jednolitego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.
 2. Cel, o którym mowa w ust. 1 Związek realizuje w szczególności poprzez:

1)  reprezentowanie interesów rzemiosła oraz mikro i małej przedsiębiorczości, a także zrzeszonych w Związku organizacji wobec organów władzy, administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, sądów oraz związków zawodowych i organizacji pracowników, a także organizacji społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą, uczestniczenie w dialogu społecznym po stronie pracodawców w ramach udziału w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych, wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, oraz w innych instytucjach dialogu społecznego, wyznaczając swoich przedstawicieli to tych gremiów,

2)  prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej,

3)   pomoc zrzeszonym w Związku organizacjom, mikro i rzemiosła i małej przedsiębiorczości w zakresie realizacji zadań statutowych,

4)  doradztwo zrzeszonym organizacjom przy organizowaniu targów, wystaw, giełd i pokazów oraz wzorcowni,

5)   opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości, podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz stanowienie przepisów wewnętrznych dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości w zakresie przewidzianym w ustawie i statucie,

6)  prowadzenie wyspecjalizowanego doradztwa organizacyjnego, ekonomiczno-finansowego oraz doradztwa  podatkowego na rzecz członków,

7)   uczestniczenie w realizacji zadań w dziedzinie oświaty i wychowania na rzecz przygotowania wykwalifikowanych kadr, w tym poprzez:

 1. opracowywanie standardów egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych w formach i trybie określonych w ustawie o rzemiośle,
 3. ustalanie programu szkolenia osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.

8)   ustalanie zasad nadzoru organizacji rzemiosła nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych,

9)   propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu oraz doradztwo w sprawie działalności sądów cechowych i odwoławczych sądów rzemieślniczych,

10)   współdziałanie z instytucjami naukowo-badawczymi oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej,

11)   upowszechnianie dorobku polskiego rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości i jego roli społeczno-gospodarczej oraz organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,

12)   rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

13)   pełnienie funkcji związku rewizyjnego w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa spółdzielczego,

14)   nawiązywanie i prowadzenie współpracy z zagranicą,

      15) podejmowanie  działań, mających  na celu przygotowanie    rzemieślników i innych mikro i małych przedsiębiorców oraz zrzeszających ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitego Rynku Europejskiego,

16)    prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

     17)    prowadzenie działalności na rzecz osób zagrożonych                                      wykluczeniem z rynku pracy,

     18)    określanie zasad gospodarki finansowej Związku;

     19)    wykonywanie innych zadań określonych w przepisach ustaw,

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w załączniku do statutu, a także powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, oddziały terenowe bądź jednostki lokalne, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, jednostki organizacyjne i gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może powoływać własne ośrodki: wczasowe, sanatoryjne, lecznicze i rehabilitacyjne oraz własne zakłady lecznicze Związku jako podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i uzdrowiskowej oraz o ochronie zdrowia. Jednostki organizacyjne o których mowa w zdaniu poprzedzającym powołuje się w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz podejmowania innych działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a także innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz   realizacji zadań dydaktycznych         i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia, w tym z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz nowych metod      Jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa o których mowa w zdaniach poprzedzających mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewidzianym dla Związku.
 2. Związek współpracuje z organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców lub pracodawców; w szczególnych wypadkach, gdy jest to uzasadnione zbieżnością celów statutowych, Związek może zawierać z organizacjami branżowymi porozumienia, a także współpracować z tymi organizacjami w ramach komisji, o których mowa w § 25.
 3. Związek przeznacza wszystkie dochody ze swej działalności na realizację celów statutowych.

 

 1. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 3

 

Członkami Związku, na zasadzie dobrowolności, mogą być:

        1)   izby rzemieślnicze,

        2)  cechy o ogólnopolskim zasięgu działalności.

 

 • 4

 

Członkowie Związku mają prawo do:

 • korzystania z   pomocy,   poradnictwa,  instruktażu  oraz   innych usług  i świadczeń  w   granicach statutowej działalności Związku,
 • udziału przez swych delegatów w Kongresie i w wyborach do innych organów Związku,
 • zgłaszania wniosków w sprawie działalności rzemiosła, Związku i zrzeszonych w nim
 • uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Związku,
 • udziału przez swych przedstawicieli w obradach statutowych organów Związku w czasie rozpatrywania spraw dotyczących danej organizacji.
 • 5

 

Członkowie Związku mają obowiązek:

 • wspierania Związku w działaniach na rzecz polskiego rzemiosła,
 • aktywnego uczestniczenia w pracach Związku,
 • stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Związku,
 • terminowego uiszczania składek na wykonanie celów Związku, składek na Fundusz Organizacyjno-Samorządowy oraz składek na Fundusz Oświatowy utworzony na podstawie uchwały Zarządu ZRP. Środki zgromadzone na Funduszu Oświatowym mogą być przekazane na cele inne niż wskazane w uchwale o jego utworzeniu jedynie za zgodą Kongresu,
 • informowania Związku o wynikach i działalności własnej organizacji,
 • zapraszania przedstawicieli Związku do udziału w posiedzeniach zjazdów lub walnych zgromadzeń własnych organizacji.

 

 • 6

 

 1. Przyjęcie w poczet członków Związku może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, podjętej po złożeniu deklaracji na piśmie, na swym najbliższym posiedzeniu; przed podjęciem uchwały Zarząd może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, uzależnić kontynuację postępowania o przyjęcie od dokonania stosowanych zmian w statucie lub akcie założycielskim zainteresowanej organizacji, zażądać podjęcia określonych uchwał, przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień. Uchwałę w sprawie przyjęcia Zarząd podejmuje na swym kolejnym posiedzeniu, nie wcześniej jednak niż po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie w sprawie.

 

 1. O uchwale o przyjęciu lub  odmowie  przyjęcia zawiadamia  się zainteresowaną organizację w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Odmowa przyjęcia może nastąpić, jeżeli organizacja ubiegająca się o przyjęcie nie posiada charakteru organizacji rzemieślniczej lub jej teren działania pokrywa się z terenem działania organizacji tego samego szczebla, będącej już członkiem Związku.

 

 1. Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Związku służy odwołanie według zasad i trybu określonego w § 31 statutu.

 

 1. Zarząd Związku określa w drodze uchwały standardy organizacyjne, których spełnienie upoważnia organizację rzemieślniczą do złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1; standardy wchodzą w życie po uzyskaniu opinii ministra właściwego w sprawach edukacji narodowej w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, określonych w § 2 ust. 2 pkt. 7) i 8) statutu.

 

 • 7

 

Członek może wystąpić ze Związku za uprzednim 6-miesięcznym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie. W razie wypowiedzenia członkostwa wszelkie zobowiązania majątkowe w stosunku do Związku, w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek, stają się wymagalne, nie później niż na koniec okresu wypowiedzenia.

 

 • 8

 

 1. Członkostwo może być rozwiązane poprzez:

1)     wykreślenie, jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci  charakter organizacji rzemieślniczej,

2)    wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie.

 1. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o zasadach i trybie odwołania.
 2. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.
 3. Delegaci organizacji członkowskich, które zalegają z zapłatą składek, o których mowa w § 5 pkt. 4), przez okres dłuższy niż trzy miesiące, nie mogą być kandydatami na funkcje Prezesa Związku, członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej oraz nie uczestniczą w głosowaniach podczas obrad Kongresu.

 

 • 9

 

Organizacja wykreślona z rejestru sądowego podlega skreśleniu z rejestru Związku z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o jej wykreśleniu z rejestru sądowego.

 

III.    Organy Związku, ordynacja wyborcza oraz zasady sprawowania mandatów i pełnienia funkcji

 

 • 10

 

Organami Związku są:

1) Kongres Rzemiosła Polskiego,  zwany dalej „Kongresem”,

2) Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna.

 

 • 11

 

 1. Wyboru i odwołania prezesa Zarządu jako prezesa Związku dokonuje Kongres w głosowaniu tajnym. Wybór dokonywany jest spośród delegatów.
 2. Prezesem Związku zostaje delegat, który uzyskał największą liczbę, lecz więcej niż połowę, ważnie oddanych głosów. Głos uważa się za nieważny, jeżeli głosujący pozostawił nie skreślone nazwiska więcej niż jednego kandydata. W razie nie uzyskania przez kandydata wymaganej większości głosów, do następnej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. Zarząd składa się z Prezesa Związku oraz osób desygnowanych przez każdą ze zrzeszonych w Związku izb rzemieślniczych; Prezes Związku oraz pozostali członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
 4. W skład Zarządu wchodzą rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający co najmniej pięcioletni okres działalności w organach statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.
 5. W razie nie wypełniania przez członka Zarządu obowiązków wynikających z regulaminu pracy Zarządu ZRP, jak również nie uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu ZRP lub komisji Zarządu, Zarząd może wystąpić do właściwej izby rzemieślniczej o cofnięcie tej osobie desygnacji i desygnowanie na jej miejsce innej osoby.
 • 12

 

 1. Kandydatem na członka Komisji Rewizyjnej jest delegat posiadający rekomendację izby rzemieślniczej lub delegatów na Kongres z izby rzemieślniczej do której należy organizacja, której kandydat jest członkiem i legitymujący się co najmniej pięcioletnim okresem działalności w organach statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.
 2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Kongres w głosowaniu
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają delegaci, którzy uzyskali największą liczbę, lecz więcej niż połowę, ważnie oddanych głosów.
 4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie w pierwszej turze wyborów, zarządza się drugą turę wyborów. Do wyboru w drugiej turze wystarczy uzyskanie przez kandydata zwykłej większości głosów. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które w ramach wolnych miejsc mandatowych uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
 5. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje osoba, która w obu turach głosowania uzyskała łącznie większą liczbę głosów.
 6. W razie uzyskania przez kandydatów w obu turach wyborów równej liczby głosów, o wyborze członka Komisji Rewizyjnej spośród tych kandydatów rozstrzyga trzecia tura wyborów. Głos uważa się za nieważny, jeżeli ilość nie skreślonych nazwisk przekracza ilość miejsc mandatowych.
 • 13

 

 1. Kadencja organów Związku trwa 4 lata.
 2. Nie można być równocześnie członkiem  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Delegaci oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.

 

 • 14

 

 1. Tryb wyłaniania delegatów na Kongres regulują statuty członków Związku; listę delegatów na Kongres prowadzi Zarząd Związku.

 

 1. Delegaci na Kongres zachowują mandaty do czasu zgłoszenia Zarządowi Związku osoby innego delegata.

 

 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje do czasu wyboru nowych organów.

 

 1. Mandat delegata na Kongres wygasa, zaś członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej tracą członkostwo w tych organach przed upływem kadencji w razie:
  • śmierci,
  • złożenia rezygnacji,
  • orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
  • cofnięcia desygnacji do Zarządu przez izbę rzemieślniczą,
  • ustania członkostwa tej osoby w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła,
  • ustania członkostwa w Związku organizacji, której delegat na Kongres lub członek innego organu Związku jest   

 

 1. W wypadku wygaśnięcia mandatu delegata na Kongres organizacji członkowskiej, której delegat był przedstawicielem, przysługuje prawo zgłoszenia nowego delegata na okres do końca kadencji. W razie ustania członkostwa prezesa Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej Kongres dokonuje wyboru uzupełniającego nowego prezesa Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na okres do końca kadencji. W razie ustania członkostwa członka Zarządu, izba rzemieślnicza dokonuje desygnacji innej osoby na okres do końca kadencji.

 

 1. Kongres
 • 15

 

 1. Kongres jest najwyższym organem Związku uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.
 2. Delegatami na Kongres są osoby prowadzące działalność gospodarczą i będące przedstawicielami organizacji zrzeszonych w Związku.
 3. Liczbę delegatów określa Zarząd, uwzględniając w szczególności liczbę cechów zrzeszonych w izbie rzemieślniczej.
 4. Każdy delegat ma jeden głos i bierze udział w Kongresie osobiście.

 

 

 

 

 • 16

 

 1. W obradach Kongresu uczestniczą członkowie organów statutowych Związku.
 2. W obradach Kongresu uczestniczyć mogą inne zaproszone osoby.
 3. Osoby nie będące delegatami biorą udział w Kongresie z głosem doradczym.

 

 • 17

 

 1. Do wyłącznej właściwości Kongresu należy:

1)     wytyczanie ogólnych kierunków rozwoju rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości,

2)     uchwalanie statutu Związku i jego zmian,

 • wybieranie i odwoływanie prezesa Zarządu jako prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 • występowanie do właściwej izby rzemieślniczej o cofnięcie członkowi Zarządu desygnacji; wniosek Kongresu w tej sprawie wywołuje skutki określone w ust. 4,
 • uchwalanie zasad gospodarki finansowej Związku oraz zasad wynagradzania zatrudnionych w nim pracowników,
 • uchwalanie rocznego planu działalności i planu finansowego Związku,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności i planu finansowego oraz udzielanie absolutorium Prezesowi Zarządu oraz pozostałym członkom Zarządu,
 • dokonywanie ocen wykonania przez Związek zadań statutowych,
 • ustalanie zasad wnoszenia składek na wykonanie zadań Związku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku,
 • uchwalanie regulaminu obrad Kongresu.
 1. Kongres podejmuje uchwały w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości przez Związek oraz obciążania nieruchomości prawami rzeczowymi, a także w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i praw majątkowych, powyżej wartości ustalonej w drodze odrębnej uchwały. Kongres może upoważnić Zarząd do podejmowania uchwał w sprawach objętych niniejszym postanowieniem.
 2. Za szczególne zasługi dla rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości Kongres może nadawać tytuły honorowe oraz ustanawiać odznaki honorowe. Tytuł Honorowy może być nadany przez Kongres na wniosek co najmniej połowy izb rzemieślniczych zrzeszonych w Związku.
 3. Kongres podejmuje uchwały w sprawie absolutorium przeprowadzając odrębne głosowanie dla Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu; nie udzielenie absolutorium ma ten skutek, iż w terminie dwóch miesięcy:
 • zwołuje się Nadzwyczajny Kongres, którego przedmiotem obrad powinno być podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu,
 • właściwa terytorialna izba rzemieślnicza obowiązana jest desygnować do Zarządu inną osobę.

      

 • 18

 

 1. Kongres zwoływany jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, nie później niż do końca I półrocza.
 2. Ponadto Kongres zwoływany jest przez Zarząd na wniosek:

      1)    co najmniej 1/5 członków Związku,

      2)    Komisji Rewizyjnej,

      3)    z własnej inicjatywy.

Wnioskujący powinien określić sprawy mające być przedmiotem obrad Kongresu. Zarząd obowiązany jest zwołać Kongres w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Kongresu, Zarząd pisemnie zawiadamia członków  co najmniej na 5 tygodni przed terminem Kongresu.
 2. Uzupełnienia porządku obrad Kongresu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust. 2 do zgłaszania wniosku o zwołanie Kongresu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem Kongresu. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 14 dni przed terminem Kongresu.
 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Kongresu Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby uprawnione do udziału w Kongresie co najmniej na 14 dni przed terminem Kongresu.

 

 • 19

 

Obrady Kongresu otwiera prezes Związku lub jego zastępca oraz przeprowadza spośród delegatów wybór: przewodniczącego Kongresu, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów, którzy stanowią prezydium Kongresu.

 

 • 20

 

 1. Kongres jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej połowa delegatów uprawnionych do udziału w Kongresie.
 2. Uchwały mogą być podejmowane przez Kongres w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków Związku i delegatów w terminie i w sposób określony w § 18 statutu. Kongres może zadecydować o uzupełnieniu porządku obrad.
 3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością ważnie oddanych głosów; Kongres może uchwalić w regulaminie obrad szczegółowe warunki podejmowania uchwał, w tym warunki i tryb zarządzenia głosowania tajnego.
 4. Szczegółowy tryb obrad Kongresu określa regulamin uchwalony przez Kongres.
 5. Z obrad Kongresu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i  sekretarz  Protokół przechowuje Zarząd.

 

 1. Zarząd
 • 21

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Związku.
 2. Zarząd organizuje  wykonanie  zadań  Związku poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie i statucie do wyłącznej właściwości innych organów Związku.
 3. Zarząd działa kolegialnie.
 4. Pracami Zarządu kieruje prezes Związku jako prezes Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w razie nieobecności prezesa jego zastępca. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków, w tym prezesa Zarządu lub jego zastępcy.
 7. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 8. Zarząd wyznacza lustratorów przeprowadzających lustracje spółdzielni zgodnie z przepisami ustawy prawo spółdzielcze. Zarząd ustala regulamin prowadzenia lustracji spółdzielni oraz zasady odpłatności za przeprowadzenie lustracji.
 9. Zarząd uchwala corocznie do końca pierwszego kwartału prowizorium budżetowe.

 

 • 22

 

 1. Zarząd wybiera ze swego grona pięciu do ośmiu zastępców prezesa, którzy łącznie z prezesem Zarządu stanowią Prezydium Zarządu.
 2. Prezydium wykonuje czynności należące do zwykłego, bieżącego zakresu działania Zarządu w okresach między plenarnymi posiedzeniami Zarządu. Zarząd może upoważnić Prezydium Zarządu do dokonywania wszystkich czynności z zakresu swej właściwości, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 3. Prezydium nie może samodzielnie podejmować uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 1, 8 ust. 3 oraz w sprawach, w których Zarząd działa z upoważnienia Kongresu na podstawie § 17 ust. 2.
 4. Postanowienia § 21 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio do Prezydium Zarządu, z tym zastrzeżeniem, iż posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 • 23

 

Związek reprezentowany jest przez prezesa Zarządu jako prezesa Związku  lub osoby przez niego upoważnione.

 

 • 24

 

 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik. Jedną z osób składających oświadczenie woli powinien być prezes Zarządu lub jego zastępca.

 

 1. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia zakładu własnego Związku, do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich obowiązków i uprawnień.

 

 • 25

 

 1. Zarząd może powoływać komisje problemowe i branżowe, o charakterze stałym lub doraźnym, zwane „komisjami Zarządu”.
 2. W razie powołania komisji Zarządu, Zarząd uchwala regulamin określający zakres i tryb jej działania.
 3. Zarząd może określić skład komisji Zarządu oraz wskazać osoby pełniące w niej określone funkcje, a także określić zasady i tryb zmiany składu osobowego komisji.

 

 1. Komisja Rewizyjna
 • 26

 

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Związku, uprawnionym do badania jego działalności finansowej i gospodarczej, a także do kontroli wykonywania uchwał Kongresu przez organy Związku.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)   kontrolowanie zgodności realizacji  przez Zarząd  zadań wynikających ze statutu oraz uchwał  Kongresu,

2)   badanie sprawozdań finansowych,

3)   przedstawianie Kongresowi wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

4)   składanie Kongresowi sprawozdań ze swej działalności,

      5)   wybór biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie     

sprawozdania finansowego.

 

 • 27

 

Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 osób, w tym przewodniczącego oraz 2 zastępców przewodniczącego.

 

 • 28

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca informuje Zarząd o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach  Zarządu oraz w posiedzeniach Prezydium Zarządu.

                                                     

 • 29

 

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Szczegółowy tryb  działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.
 • 30

 

 1. Tworzy się Biuro Związku Rzemiosła Polskiego, zwane dalej „Biurem Związku”.
 2. Zadaniem Biura Związku jest obsługa organów Związku w wykonywaniu przez nie swych funkcji statutowych.
 3. Pracami Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny Związku; Dyrektor Generalny Związku wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy względem osób zatrudnionych w Związku, z tym zastrzeżeniem, że zasady wynagradzania pracowników Biura Związku określa, w ramach uchwały Kongresu, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 5), Zarząd Związku.
 4. Dyrektora Generalnego Związku powołuje i odwołuje Zarząd.

 

 

 

VII.   Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego.

 

 • 31

 

 1. Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego, zwany dalej „Sądem”, działa przy Związku jako niezależna instytucja dialogu wewnątrzorganizacyjnego w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-samorządowym pomiędzy organizacjami lub działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

 

 1. Sąd wydaje rozstrzygnięcia zgodnie z polskim porządkiem prawnym, według zasad słuszności, kierując się statutowymi celami Związku oraz interesem rzemiosła polskiego, zaś strony są związane rozstrzygnięciem w kategoriach odpowiedzialności wewnątrzorganizacyjnej, określonej w postanowieniach niniejszego Statutu; orzeczenie wraz z uzasadnieniem sporządza się na piśmie i doręcza stronom.

 

 1. Sąd nie rozstrzyga spraw cywilnych i gospodarczych w rozumieniu przepisów o postępowaniu cywilnym i nie jest instancją odwoławczą od orzeczeń sądów rzemieślniczych, działających przy izbach rzemieślniczych.

 

 1. Sąd jest właściwy do orzekania w sprawach o znaczeniu co najmniej regionalnym; na zgodny wniosek stron skład sądzący może wyrazić zgodę na rozpoznanie sprawy mniejszej wagi.

 

 1. Rozstrzygnięcia Sądu nie mogą naruszać kompetencji organów Związku, w każdym jednak wypadku organ, którego orzeczenie dotyczy, powinien zając stanowisko w formie uchwały.

 

 1. Postępowanie przed Sądem jest dwuinstancyjne, od rozstrzygnięcia wydanego przez skład pięcioosobowy wybrany przez strony przysługuje odwołanie do Sądu rozstrzygającego w składzie siedmioosobowym, wybranym w drodze losowania sześciu osób spośród wszystkich arbitrów; z losowania wyłączeni są arbitrzy desygnowani przez strony oraz arbitrzy, których przebieg lub rozstrzygnięcie może dotyczyć bezpośrednio, a w razie wątpliwości pozostali arbitrzy wylosowani do składu rozstrzygają o konflikcie interesów w drodze głosowania, zaś brakującego arbitra wybiera się w drodze dalszego losowania. Przewodniczącego składu siedmioosobowego wybierają większością głosów wylosowani arbitrzy.

 

 1. Sąd składa się z arbitrów desygnowanych przez członków Związku w liczbie dwóch osób, spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku; listę arbitrów prowadzi Zarząd. Arbitrów powołuje się na czas nieoznaczony; do ustania funkcji arbitra stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące desygnacji członka Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie desygnacji nie może nastąpić po zaprotokółowanym ukonstytuowaniu się składu rozstrzygającego.

 

 1. Arbitrzy tworzą Kolegium Sądu, które wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sądu oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego, wchodzących w skład Prezydium Sądu.

 

 1. Sąd w pierwszej instancji rozstrzyga sprawy w składzie pięcioosobowym, zwykłą większością głosów. Skład sądu ustanowiony dla rozstrzygnięcia sprawy tworzą czterej arbitrzy, z których dwóch wyznacza strona i z przewodniczącego składu, wybranego jednomyślnie przez tych arbitrów spośród członków Prezydium Sądu, zaś rozwiązuje się z chwilą wydania rozstrzygnięcia. W wypadku nie przyjęcia funkcji arbitra przez daną osobę, strona wyznacza innego arbitra; wybrany na przewodniczącego członek Prezydium Sądu nie może odmówić przyjęcia tej funkcji, chyba że wykaże konflikt interesów.

 

 1. W wypadku niemożności pełnienia funkcji arbitra przez członka składu rozstrzygającego przeprowadza się wybór lub losowanie innej osoby; w razie wątpliwości o odnowieniu składu decydują większością głosów pozostali arbitrzy; postanowienie to stosuje się także w wypadku późniejszego ujawnienia konfliktu interesów.

 

 1. Obsługę techniczno-organizacyjną Sądu zapewnia Biuro Związku. Posiedzenia Sądu są protokołowane; repertorium spraw oraz księgę protokołów zawierającą zapis przebiegu postępowania i treść rozstrzygnięcia prowadzi Biuro Związku. Koszty działalności Sądu ponoszone są w części dotyczącej Zarządu.

 

 1. Sprawę wszczyna się poprzez złożenie Przewodniczącemu Sądu pisemnego wniosku o rozstrzygnięcie sprawy, zawierającego żądanie wydania określonego rozstrzygnięcia, uzasadnienie wraz ze wskazaniem dowodów oraz desygnację dwóch arbitrów do składu rozstrzygającego; do czasu ukonstytuowania się składu rozstrzygającego Przewodniczący Sądu podejmuje jedynie czynności umożliwiające nadanie biegu sprawie.

 

 1. Sprawę kończy wydanie rozstrzygnięcia, które strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może zaskarżyć odwołaniem; odwołanie rozpoznaje skład siedmioosobowy Sądu. Rozstrzygnięcie składu siedmioosobowego Sądu jest prawomocne z chwilą jego wydania i nie przysługuje od niego dalszy środek odwoławczy.

 

VIII. Postępowanie odwoławcze

 

 • 32

 

 1. Od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje odwołanie do Kongresu; uchwała Kongresu jest ostateczna w sprawie.

 

 1. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez uchwałę przepisów prawa, statutu i uchwał organów Związku.

 

 1. Termin odwołania od uchwał wynosi 4 tygodnie od daty doręczenia zainteresowanemu odpisu uchwały. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie, jeżeli ustawa lub statut tego wymaga.

 

 1. Odwołanie od uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powinno być rozpatrzone przez najbliższy Kongres, jeżeli wpłynęło co najmniej na 4 tygodnie przed terminem Kongresu. Na posiedzeniu w czasie rozpatrywania odwołania ma prawo być obecny przedstawiciel organizacji lub osoba, która wniosła odwołanie.

 

 1. W razie wniesienia odwołania – organ, który podjął uchwałę może wstrzymać jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwołania.

 

 1. Gospodarka finansowa
 • 33

 

Koszty statutowej działalności Związku pokrywane są z opłat organizacji rzemieślniczych, z dochodów z działalności gospodarczej oraz z innych wpływów określonych w przepisach o gospodarce finansowej Związku.

 

 1. Zmiana statutu

                           

 • 34

 

Statut Związku uchwalany jest i zmieniany przez Kongres większością, więcej jednak niż połowy, ważnie oddanych głosów.

 

 • 35

 

Likwidacja Związku następuje w trybie uchwały Kongresu podjętej większością 3/4 oddanych ważnie głosów.

 

Załącznik do Statutu ZRP

Przedmiot działalności gospodarczej Związku Rzemiosła Polskiego

w/g klasyfikacji PKD 2007

47.11.Z           Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z                     przewagą żywności, napojów i  wyrobów tytoniowych

 

47.19.Z           Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych                       sklepach

 

55.10.Z           Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

 

55.20.Z           Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  

 

55.30.Z           Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola                      namiotowe

 

55.90.Z           Pozostałe zakwaterowanie

 

56.10.A           Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 

56.21.Z           Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych                     (katering)

 

56.29.Z           Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 

58.11.Z           Wydawanie książek

 

58.12.Z           Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

 

58.13.Z           Wydawanie gazet

 

58.14.Z           Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 

58.19.Z           Pozostała działalność wydawnicza

 

62.01.Z           Działalność związana z oprogramowaniem

 

62.02.Z           Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 

62.03.Z           Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 

62.09.Z           Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i                  komputerowych

 

63.11.Z           Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i                     podobna działalność

 

63.12.Z           Działalność portali internetowych

 

63.91.Z           Działalność agencji informacyjnych

 

63.99.Z           Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej                           niesklasyfikowana

 

68.10.Z           Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 

68.20.Z           Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

68.31.Z           Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 

68.32.Z           Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 

70.21.Z           Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 

70.22.Z           Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i                  zarządzania

 

72.20.Z           Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i                        humanistycznych

 

73.11.Z           Działalność agencji reklamowych

 

73.12.B           Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach                               drukowanych

 

73.12.C           Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach                               elektronicznych (Internet)

 

73.12.D           Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe  w pozostałych                         mediach

 

78.10.Z           Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  i pozyskiwaniem                      pracowników

 

78.20.Z           Działalność agencji pracy tymczasowej

 

78.30.Z           Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 

79.11.A           Działalność agentów turystycznych

 

79.11.B           Działalność pośredników turystycznych

 

79.12.Z           Działalność organizatorów turystyki

 

79.90.B           Działalność w zakresie informacji turystycznej

 

79.90.C           Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej                           niesklasyfikowana

 

82.19.Z           Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała                           specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 

82.30.Z           Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 

82.99.Z           Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności                                    gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

85.32.B           Zasadnicze szkoły zawodowe

 

85.32.C           Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

 

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

85.60.Z           Działalność wspomagająca edukację

 

86.10.Z           Działalność szpitali

 

86.21.Z           Praktyka lekarska ogólna

 

86.22.Z           Praktyka lekarska specjalistyczna

 

86.23.Z           Praktyka lekarska dentystyczna

 

86.90.A           Działalność fizjoterapeutyczna

 

86.90.C           Praktyka pielęgniarek i położnych

 

86.90.D           Działalność paramedyczna

 

86.90.E           Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej                                niesklasyfikowana

 

91.01.B           Działalność archiwów

 

93.11.Z           Działalność obiektów sportowych

 

93.13.Z           Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 

93.19.Z           Pozostała działalność związana ze sportem

 

93.29.Z           Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

94.11.Z           Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

 

94.12.Z           Działalność organizacji profesjonalnych

 

94.99.Z           Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej                                niesklasyfikowana

 

96.09.Z           Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana