Zarząd

Struktura Związku Rzemiosła Polskiego

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 27 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym dwie branżowe), 477 cechów oraz 186 spółdzielni rzemieślniczych. Organizacje te działają na podstawie ustawy o rzemiośle z 22 marca 1989 roku oraz własnych statutów.

 

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie określonym w statucie ZRP, a także organizuje i nadzoruje prace Związku. Wydaje wewnętrzne akty prawne oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań ZRP, nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes ZRP oraz – jako Członkowie Zarządu – przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych zrzeszonych w ZRP.

Podstawę działalności Zarządu stanowią uchwały i dokumenty przyjęte przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Ponadto, Zarząd rozpatruje sprawy dotyczące bieżących problemów społeczno-gospodarczych i zawodowych środowiska rzemieślniczego i jego organizacji.

Pracę Zarządu organizuje 9-osobowe Prezydium, które wykonuje czynności należące do bieżącego zakresu działania Zarządu między jego posiedzeniami. W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz ośmiu Zastępców Prezesa.

Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

 

Zarząd Cechu Rzemiosł Rożnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli

Członkowie:

Starszy CECHU inż. Józef Krajewski

Pod. St. CECHU Szymon Kusiak

Dyrektor CECHU Andrzej Kasprzak

Skarbnik CECHU Lech Rauchut

Sekretarz CECHU Reba Ryszard

Członek zarządu CECHU Michał Samotyja

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej CECHU

Przewodniczący CECHU Roman Tasik

Sekretarz CECHU Katarzyna Zarzycka

Członek CECHU Żurawski Wiktor