Kongres

Kongres

Kongres Rzemiosła Polskiego jest najwyższym organem ZRP, uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących rzemiosła, mikro i małej przedsiębiorczości.

Kongres zwoływany jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku i ma charakter sprawozdawczy. W jego trakcie uchwalane są roczne plany działalności i plany finansowe. Delegaci na Kongres dokonują oceny rocznej działalności Związku zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym.

Co cztery lata odbywa się Kongres sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego przeprowadzane są wybory Prezesa Związku i Członków Komisji Rewizyjnej. Kongres zatwierdza też wtedy skład Zarządu (jego członków desygnują zrzeszone w ZRP izby rzemieślnicze).

Do udziału w Kongresie upoważnionych jest 149 delegatów. Są to przedstawiciele organizacji zrzeszonych w ZRP, będący czynnymi przedsiębiorcami