O Izbie

O Izbie Rzemiosła Polskiego, co to jest, historia, cele, czym się zajmuje?

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, działającą od 1933 roku. Od 2001 roku ZRP posiada status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła – 27 izbami rzemieślniczymi, 477 cechami rzemiosł oraz 180 spółdzielniami – tworzy największą i najstarszą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce. ZRP reprezentuje ok. 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Związek Rzemiosła Polskiego, jako organizacja pracodawców reprezentująca sektor małych i średnich przedsiębiorstw, bierze udział w dialogu społecznym.

Jako członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczej a dziś Rady Dialogu Społecznego, która jest forum współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych, ZRP opiniuje założenia i projekty aktów prawnych dotyczących polityki gospodarczej i społecznej: podatków, budżetu państwa, rynku pracy, funduszy strukturalnych UE oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Dzięki temu ZRP ma możliwość działać na rzecz harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego państwa.

Poprzez członkostwo w Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) Związek Rzemiosła Polskiego uczestniczy w europejskim dialogu społecznym. Od 2004 Wiceprezydentem UEAPME był dziś Honorowy Prezes Jerzy Bartnik. Przedstawiciele ZRP już od wielu lat reprezentują środowisko polskich pracodawców – szczególnie z mikro i małych przedsiębiorstw – również podczas corocznych sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową – od zawodów najnowocześniejszych do unikalnych, szczególnie tych o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. Obecnie u pracodawców-rzemieślników szkoli się ponad 92 tys. uczniów, w ponad 100 zawodach. W okresie od 1945 do 2010 roku wydano ponad 2 mln świadectw czeladniczych oraz blisko 500 tys. dyplomów mistrzowskich.

Ważnym dla Związku zagadnieniem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i współpraca z instytucjami zajmującymi się tą problematyką – Państwową Inspekcją Pracy oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. Popularyzacji zasad BHP wśród młodzieży służy m.in. organizowany wspólnie przez ZRP i PIP ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZRP jest mecenasem kultury i fundatorem Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta. Nagroda ustanowiona w 1994 roku, dla upamiętnienia postaci wybitnego polskiego pisarza i rzemieślnika Władysława Reymonta, laureata literackiej nagrody Nobla. Nagroda przyznawana jest pisarzom we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich.

Od 1996 roku najaktywniejszym rzemieślnikom, kupcom i przedsiębiorcom z sektora MŚP wręczane są „Złote i Platynowe Laury”. Celem tego konkursu – współorganizowanego przez ZRP – jest nagrodzenie najlepszych polskich firm, które potrafią połączyć wspaniałe, wielowiekowe tradycje z nowoczesnym zarządzaniem i odnoszą sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym.

Do podstawowych zadań Związku Rzemiosła Polskiego należy:

•  reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych w Związku organizacji wobec
organów władzy i administracji, sądów oraz organizacji społecznych
i gospodarczych w kraju i za granicą,

•  prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej, socjalnej i gospodarczej
w sposób zapewniający integralność rzemiosła,

•  pomoc zrzeszonym w Związku organizacjom rzemiosła i małej przedsiębiorczości
w zakresie realizacji zadań statutowych,

•  podejmowanie inicjatyw legislacyjnych dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości,

•  działania w zakresie oświaty dla zapewniania wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła
i małej przedsiębiorczości oraz dla gospodarki narodowej,

•  propagowanie zasad etyki zawodowej,

•  podejmowanie wszelkich działań, mających na celu przygotowanie małych i średnich
przedsiębiorstw oraz ich organizacji do funkcjonowania w warunkach globalizacji
obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku w Europie.

Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli.

Cech Rzemiosł Różnych, Handlu i Przedsiębiorczości w Nowej Soli jest społeczno-zawodową organizacją rzemiosła zrzeszającą na zasadzie dobrowolności zakłady rzemieślnicze oraz małe przedsiębiorstwa różnych branż z obszaru Powiatu, Miasta i Gminy Nowa Sól.

Misja CECHU Nowa Sól.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-zawodowej, oświatowej i gospodarczej, reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji oraz sądów.